Privacybeleid

Privacybeleid
 1. definities

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de definities die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de AVG werd aangenomen (Artikel 4 AVG).
  Deze verklaring inzake gegevensbescherming moet voor iedereen gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn.
  Om dit te garanderen, lichten we eerst de gebruikte terminologie toe. In deze gegevensbeschermingsverklaring worden de volgende definities gebruikt:
 • "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer speciale kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • "Betrokkene" elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.
 • "Verwerking" betekent elk proces of elke reeks processen die worden uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging;
 • "Beperking van de verwerking" het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken;
 • "Profiling" betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om de voorkeuren te analyseren of te voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon;
 • “Verantwoordelijke” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten;
 • “Ontvanger” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoek volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door de genoemde autoriteiten wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking;
 • "Derde": een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan, naast de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker;
 • "Toestemming" van de betrokkene betekent elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsverklaring in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij zijn persoonsgegevens verwerkt.
 1. Contactgegevens van de verantwoordelijke

  Als u vragen heeft over gegevensbescherming of de verwerking van persoonsgegevens, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of instantie:

  Sport Ridder®
  Bij het wachtveld 7
  61169 Friedberg
  Bevoegd om te vertegenwoordigen: Marco Rudelt
  E-mail: Management@sport-knight.de


  3.
  Legale basis

  In de volgende gegevensbeschermingsverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke principes en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken.

  Wat het EU-recht betreft, verwijzen we naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. Uiteraard kunt u deze algemene verordening gegevensbescherming van de EU online raadplegen op EUR-Lex, de toegangspoort tot de EU -Rechts, onder https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679lezen.

  Wij verwerken uw gegevens alleen als minimaal één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

  Toestemming (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. a AVG): U heeft ons toestemming gegeven om gegevens voor een bepaald doel te verwerken. Een voorbeeld is het opslaan van de gegevens die u op een contactformulier hebt ingevoerd.

  Contract (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. b AVG): Om een ​​contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als wij bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonsgegevens nodig.

  Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c AVG): Als wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting, verwerken wij uw gegevens. Zo zijn wij wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.

  Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 lit. f AVG): Bij gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en economisch te kunnen exploiteren. Deze verwerking is dus een gerechtvaardigd belang.

  Overige voorwaarden zoals het maken van opnamen in het algemeen belang en het uitoefenen van openbaar gezag alsmede de behartiging van vitale belangen zijn bij ons doorgaans niet van toepassing. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant zou zijn, zal deze op het juiste punt worden getoond.

  Naast de EU-verordening zijn ook nationale wetten van toepassing:

  In Oostenrijk is dit de federale wet voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (wet inzake gegevensbescherming), kortweg DSG.

  In Duitsland is de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, kortweg BDSG, van toepassing.

  Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de volgende secties.


  4.
  bewaartijd

  Het feit dat wij persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten is voor ons een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwijderen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te slaan, ook nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

  Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd of als u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk verwijderd en tenzij er een bewaarplicht is.

  We zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover we over meer informatie beschikken.

 2. Beïnvloed rechten

  In overeenstemming met artikel 13, 1 4 AVG informeren wij u over de volgende rechten waarop u recht heeft, zodat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:
 • met welk doel we de verwerking uitvoeren;
 • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
 • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;
 • hoe lang de gegevens worden bewaard;
 • het bestaan ​​van het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
 • de herkomst van de gegevens, als we deze niet van u hebben verzameld;
 • of er profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om een ​​persoonlijk profiel voor u aan te maken.

Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen. Dit betekent dat u te allen tijde een klacht kunt indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De volgende lokale gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Gegevensbeschermingsautoriteit van Hessen
Mailbox 31 63
65021 Wiesbaden
06 11 / 140 80
poststelle@datenschutz.hessen.de
https://datenschutz.hessen.de/

 1. credit check

  In ons bedrijf komt het vaak voor dat we een dienst vóór de contractueel overeengekomen vergoeding uitvoeren of vergelijkbare economische risico's accepteren. Dit is altijd het geval bij een bestelling op rekening. Om onze legitieme belangen te beschermen, kunnen we zogenaamde identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie verkrijgen. Het kredietrisico wordt beoordeeld aan de hand van een wiskundig-statistisch proces door ratingbureaus (kredietbureaus). Dit gebeurt meestal via de betaalservice van Klarna. Zie punt 10a.

De beslissing om al dan niet vooruit te betalen wordt gemaakt door software die werkt met de informatie van het kredietcontrolekantoor op basis van een geautomatiseerde beslissing per geval (= art. 22 AVG). De gegevens die gewoonlijk worden verwerkt, omvatten naam, adres, bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer, evenals contractgegevens zoals looptijd, klantinformatie en het onderwerp van het contract. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve ratingbureaus.

Als we toestemming krijgen van onze contractpartners, is dit ook de wettelijke basis (artikel 6 lid 1 lit. a AVG) voor het kredietrapport en ook voor de gegevensoverdracht van de klant naar een testbureau. Als deze toestemming niet bestaat, is de wettelijke basis ons legitieme belang (artikel 6 lid 1 lit. f AVG) bij failsafe. Als we uw toestemming verkrijgen, is dit ook de wettelijke basis voor informatie over kredietwaardigheid en gegevensoverdracht.

 1. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals de aard en het doel van hun gebruik

  a)Bij het bezoeken van de website

  In principe kunt u onze website gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken.
  Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server op onze website.
  Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder enige actie van uw kant geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:
 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL),
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een soepele verbinding van de website,
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over uw persoon te trekken.

Daarnaast gebruiken we cookies en analysediensten wanneer je mijn website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u in de paragrafen 5 en 7 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 1. b) Bij gebruik van ons e-mailadres voor contact

  Als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een e-mail op onze website (Support@Sport-Knight.de). Het is noodzakelijk om een ​​geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten wie het verzoek heeft verzonden en het kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. U bent vrij om te beslissen of u deze gegevens in de e-mail wilt invullen.

  De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen, vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.
 2. c) Bij gebruik van ons contactformulier

  Bij gebruik van ons contactformulier worden de daar ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven. Bovendien worden de datum en tijd opgeslagen. We gebruiken de gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden en, als de vraag betrekking heeft op een contractuele relatie of resulteert in een contractuele relatie, om de contractuele relatie te starten en af ​​te handelen (Art. 6 lid 1 a, b, f AVG).

  Ons legitieme belang ligt bij het beantwoorden van uw verzoek. Als u al klant bij ons bent of dat in de toekomst zult worden, kunnen wij de gegevens voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie verzamelen, opslaan, wijzigen en doorgeven zonder uw toestemming (art. 6 lid 1 b DSGVO) en zolang de wet het toelaat.

  In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk mogelijk is. U heeft het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen de gegevens die u ons via het contactformulier met uw toestemming verstrekt. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door een bericht te sturen naar onze contactgegevens "Support@Sport-Knight.de" uit.

  De rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens is artikel 6 (1) (1) (a) en (b) AVG.
 3. c) Voor bestellingen via onze website / klantenservice

  U kunt als klant bestellingen plaatsen via onze website of via onze klantenservice.

  Uw persoonsgegevens worden aan ons doorgegeven en opgeslagen.
  Als je een bestelling plaatst, verzamelen we eerst de volgende gegevens:
 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • eine gültige E-mailadres,
 • Adres,
 • optioneel telefoonnummer (vast en/of mobiel)

Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats,

 • om u te identificeren als onze klant;
 • om uw bestelling te verwerken, uit te voeren en te verwerken;
 • voor correspondentie met u;
 • voor facturering;
 • om eventuele aansprakelijkheidsclaims te verwerken, evenals de bewering van eventuele claims tegen u;
 • om de technische administratie van onze website te verzorgen;
 • om onze klantgegevens te beheren.

 

 

De gegevensverwerking vindt plaats naar aanleiding van uw bestelling en/of registratie en is vereist volgens artikel 6 lid 1 lid 1 lit.

De door ons verzamelde persoonsgegevens voor de verwerking van uw bestelling worden opgeslagen totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken en daarna verwijderd, tenzij volgens artikel 6 lid 1 zin 1 lit. en documentatieverplichtingen (van HGB, StGB of AO) verplicht zijn om ze voor langere tijd op te slaan of je hebt ingestemd met een opslag die verder gaat dan dit in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG.

 1. Email reclame

  We gebruiken ook e-mailmarketing om u op de hoogte te houden. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van onze e-mails of nieuwsbrieven, worden uw gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een onderdeel van online marketing. Nieuws of algemene informatie over een bedrijf, product of dienst wordt via e-mail verzonden naar een specifieke groep mensen die daarin geïnteresseerd is.

Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via nieuwsbrief), hoeft u zich meestal alleen te registreren met uw e-mailadres. Hiervoor vult u een online formulier in en verzendt u dit. Het kan echter ook voorkomen dat wij u om uw titel en naam vragen zodat wij u persoonlijk kunnen schrijven.

Nadat u zich op onze website heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving op de nieuwsbrief. Dit zorgt ervoor dat u de eigenaar bent van het e-mailadres en dat niemand zich heeft aangemeld met het e-mailadres van iemand anders. Wij of een door ons gebruikte meldingstool loggen elke afzonderlijke registratie. Dit is nodig zodat we ook het juridisch correcte registratieproces kunnen aantonen. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van registratiebevestiging en uw IP-adres opgeslagen. Daarnaast wordt er ook gelogd als u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief via onze website, bevestigt u uw lidmaatschap in een e-maillijst per e-mail. Naast uw IP-adres en e-mailadres kunnen ook uw titel, naam, adres en telefoonnummer worden opgeslagen. Echter alleen als u akkoord gaat met deze gegevensopslag. De als zodanig gemarkeerde gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de aangeboden dienst. De informatie is vrijwillig, maar het niet verstrekken van informatie betekent dat u de dienst niet kunt gebruiken. Daarnaast kan ook informatie over uw apparaat of uw favoriete inhoud op onze website worden opgeslagen. Voor meer informatie over hoe gegevens worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt, zie het gedeelte "Automatische gegevensopslag". Wij leggen uw toestemmingsverklaring vast, zodat wij altijd kunnen aantonen dat deze voldoet aan onze wetten.

Als u zich afmeldt van onze e-mail/nieuwsbrief-distributielijst, kunnen we uw adres maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat we uw toestemming op dat moment nog kunnen bewijzen. We mogen deze gegevens alleen verwerken als we ons moeten verdedigen tegen eventuele claims.

Als u echter bevestigt dat u ons toestemming heeft gegeven om u te abonneren op de nieuwsbrief, kunt u op elk moment een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Als u permanent bezwaar maakt tegen uw toestemming, behouden wij ons het recht voor om uw e-mailadres op een zwarte lijst op te slaan. Zolang je je vrijwillig hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren we je e-mailadres natuurlijk.

Onze nieuwsbrief wordt verzonden op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief mogen sturen als u zich daarvoor al actief heeft aangemeld. Indien nodig kunnen wij u ook reclameboodschappen sturen op basis van § 7 lid 3 UWG, voor zover u klant bij ons bent geworden en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame.

 

 

 1. Bbeoordelingsplatforms

  U kunt onze producten of diensten beoordelen op verschillende beoordelingsplatforms. Op sommige van deze platforms zijn wij deelnemer zodat wij feedback van u kunnen krijgen en zo ons aanbod kunnen optimaliseren. Als u ons via een beoordelingsplatform beoordeelt, zijn de verklaring inzake gegevensbescherming en de algemene voorwaarden van de respectieve beoordelingsdienst van toepassing. Vaak moet u zich ook registreren om een ​​review in te dienen. Ook beoordelingstechnologieën (widgets) kunnen in onze website worden geïntegreerd. Door gebruik te maken van een dergelijke geïntegreerde tool worden gegevens ook doorgegeven aan de betreffende aanbieder, verwerkt en opgeslagen.

Veel van deze geïntegreerde programma's werken volgens een soortgelijk principe. Nadat je een product bij ons hebt besteld of gebruik hebt gemaakt van een dienst, wordt je gevraagd om een ​​review in te sturen per e-mail of op de website. Meestal wordt u via een link doorgestuurd naar een reviewpagina, waar u snel en eenvoudig een review kunt aanmaken. Sommige beoordelingssystemen bieden ook een interface naar verschillende sociale mediakanalen om de feedback voor meerdere mensen toegankelijk te maken.

Met uw toestemming geven we informatie over u en de diensten die u hebt gebruikt door aan het relevante beoordelingsplatform. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van een van onze diensten. Alleen dan kun je echte feedback geven. De verzonden gegevens worden alleen gebruikt om de gebruiker te identificeren. Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt natuurlijk af van de gebruikte providers. Persoonlijke gegevens zoals IP-adres, e-mailadres of uw naam worden meestal ook beschikbaar gesteld aan de beoordelingsplatforms. Bestelinformatie zoals het bestelnummer van een gekocht artikel wordt ook doorgestuurd naar het juiste platform nadat u uw beoordeling heeft ingediend. Als uw e-mailadres wordt doorgegeven, gebeurt dit zodat het beoordelingsplatform u een e-mail kan sturen na aankoop van een product. Om uw recensie ook in onze website te kunnen integreren, geven wij ook de aanbieders de informatie dat u onze site heeft bezocht. Het gebruikte evaluatieplatform is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens.

Meer informatie over de duur van de gegevensverwerking vindt u hieronder in de betreffende gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder, voor zover wij hierover meer informatie hebben. Over het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Persoonsgegevens die in een beoordeling worden genoemd, worden meestal geanonimiseerd door medewerkers van het gebruikte platform en zijn daarom alleen zichtbaar voor bedrijfsbeheerders. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op de servers van de providers en na het einde van de bestelling bij de meeste providers verwijderd.

Als u ermee heeft ingestemd dat een evaluatieplatform mag worden gebruikt, is deze toestemming de wettelijke basis voor de bijbehorende gegevensverwerking. Volgens artikel 6 lid 1 lit.

Daarom bieden wij naast de conventionele bank-/kredietinstellingen ook andere betalingsdienstaanbieders aan voor de verwerking van contractuele of juridische relaties (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). De gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke betalingsproviders (zoals PayPal, Klarna, Apple Pay) bieden u een gedetailleerd overzicht van de gegevensverwerking en gegevensopslag. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke als u vragen heeft over onderwerpen op het gebied van gegevensbescherming.


 1. Openbaarmaking van gegevens

  Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden door aan de bij de uitvoering van het contract betrokken servicepartners, zoals de met de levering belaste rederij en de in opdracht gegeven bank.
  In het geval dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden, wordt de omvang van de verzonden gegevens beperkt tot het noodzakelijke minimum.
 2. a) Betalingsprovider

  Naast bankoverschrijving maken wij gebruik van onderstaande betalingssystemen. Onder andere deze online betalingssystemen stellen u in staat om een ​​veilig en soepel betalingsproces te laten verlopen. Persoonlijke gegevens kunnen ook naar de betreffende betalingsprovider worden verzonden, daar worden opgeslagen en verwerkt. Online betalingssystemen zijn betalingsproviders waarmee u een bestelling kunt plaatsen via internetbankieren. De betalingsverwerking wordt uitgevoerd door de door u gekozen betalingsprovider. Wij ontvangen dan informatie over de gedane betaling. Elke gebruiker met een actieve online bankrekening met PIN en TAN kan deze methode gebruiken. Er zijn nauwelijks banken die dergelijke betaalmethoden niet aanbieden of accepteren.

Welke gegevens precies worden verwerkt, hangt af van de betreffende betalingsprovider. In principe worden echter gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.) opgeslagen. Dit zijn noodzakelijke gegevens om überhaupt een transactie uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen ook eventuele contractgegevens en gebruikersgegevens worden opgeslagen, zoals wanneer u onze website bezoekt, in welke inhoud u geïnteresseerd bent of op welke subpagina's u klikt. De meeste betalingsproviders slaan ook uw IP-adres op en informatie over de computer die u gebruikt.

De gegevens worden meestal opgeslagen en verwerkt op de servers van de betalingsproviders. Als websitebeheerder ontvangen wij deze gegevens niet. We krijgen alleen te horen of de betaling is gelukt of niet. Voor identiteits- en kredietcontroles kunnen betalingsproviders gegevens doorsturen naar de juiste autoriteit. De zakelijke en gegevensbeschermingsprincipes van de respectieve aanbieder zijn altijd van toepassing op alle betalingstransacties. Bekijk daarom altijd de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de betalingsprovider. Ook heeft u te allen tijde het recht om bijvoorbeeld gegevens te laten wissen of corrigeren. Neem contact op met de betreffende dienstverlener met betrekking tot uw rechten (herroepingsrecht, recht op informatie en recht om te worden beïnvloed).

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking als wij hierover meer informatie hebben. Over het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Indien het wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in het geval van boekhouding, kan deze bewaartermijn ook overschreden worden. Boekhoudkundige documenten (facturen, contractdocumenten, rekeningafschriften, enz.) die bij een contract horen, bewaren we gedurende 10 jaar (§ 147 AO) en andere relevante zakelijke documenten gedurende 6 jaar (§ 247 HGB) nadat ze zijn gemaakt.

U kunt cookies die betalingsproviders gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, uitschakelen of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betalingsproces dan mogelijk niet meer werkt.

Informatie over de speciale betalingsproviders - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende secties:

Gegevensbescherming van de Klarna-betalingsservice
Naast de conventionele bank-/kredietinstellingen bieden wij ook de betalingsdienstaanbieder Klarna aan voor de verwerking van contractuele of juridische relaties (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Zodra u kiest voor de Klarna-betaalservice en betaalt met de Klarna-betaalmethode, geeft u ook persoonlijke gegevens door aan het bedrijf. Technische gegevens zoals browsertype, besturingssysteem, ons internetadres, datum en tijd, taalinstellingen, tijdzone-instellingen en IP-adres worden van u verzameld op de Klarna-afrekenpagina en verzonden naar de Klarna-servers en daar opgeslagen. Deze gegevens worden ook bewaard als u een bestelling nog niet heeft afgerond.

Wanneer u een product of dienst bestelt, moet u informatie over uzelf invoeren in de daarvoor bestemde velden. Deze gegevens worden door Klarna verwerkt voor de betalingsverwerking. De volgende persoonlijke gegevens (evenals algemene productinformatie) kunnen door Klarna worden opgeslagen en verwerkt voor krediet- en identiteitscontroles:

Contactgegevens: naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, titel, factuur- en verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit of salaris. Betalingsinformatie zoals creditcardgegevens of uw bankrekeningnummer, productinformatie zoals trackingnummer, type artikel en prijs van het product

Naast de bovenstaande gegevens kan Klarna ook gegevens verzamelen over de goederen of diensten die u zelf of via derden (zoals via ons of via openbare databases) koopt of bestelt. Dit kan bijvoorbeeld het zendingsnummer zijn of het soort artikel dat besteld is, maar ook informatie over uw kredietwaardigheid, uw inkomen of verleend krediet. Klarna kan uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan serviceproviders zoals softwareproviders, gegevensopslagproviders of ons als detailhandelaren.

Klarna streeft ernaar uw gegevens alleen op te slaan binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). Gegevens kunnen echter ook buiten de EU/EER worden overgedragen. Wanneer dat gebeurt, zorgt Klarna ervoor dat gegevensbescherming in overeenstemming is met de AVG en dat het derde land onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Unie. De gegevens worden altijd bewaard zolang Klarna deze nodig heeft voor het verwerkingsdoel.

PayPal-privacybeleid
De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf PayPal Inc. Het bedrijf PayPal Europe (S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) is verantwoordelijk voor de Europese ruimte.

PayPal verwerkt uw gegevens onder andere ook in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

PayPal gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 AVG) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) ) of gegevensoverdracht daar. Standard Contractual Clauses (SCC) zijn sjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden overgedragen aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt PayPal zich ertoe de Europese normen voor gegevensbescherming na te leven bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U vindt het besluit en de relevante modelcontractbepalingen onder meer hier: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over de modelcontractbepalingen en de gegevens die worden verwerkt via het gebruik van PayPal vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring 

https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Amazon Pay-privacy
Wij bieden de mogelijkheid om de betalingstransactie te verwerken via de betalingsdienstaanbieder Amazon Pay (Amazon Payments Europe sca, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg). Dit komt overeen met ons legitieme belang bij het aanbieden van een efficiënte en veilige betaalmethode (art. 6 lid 1 lit. f AVG). In dit verband geven wij uw gegevens door aan Amazon Payments voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

Amazon Payments Europe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren om te controleren of u bereid en in staat bent om te betalen. Dit komt overeen met het legitieme belang van Amazon Payments Europe (volgens Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) en dient de uitvoering van het contract (volgens Art. 6 Para. 1 Lit. b AVG). Hiervoor worden uw gegevens doorgegeven aan kredietbureaus en online retailers. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame- en marketingdoeleinden door Amazon Pay, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven in uw accountinstellingen https://www.amazon.de/adprefs. Wij hebben geen invloed op dit proces en ontvangen alleen het resultaat of de betaling is gedaan of afgewezen.

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden met betrekking tot Amazon Payments Europe vindt u op: 

https://pay.amazon.de/help/201212490


Google Pay-privacy
voordeel klanten Google Betaal bij een aankoop bij ons, Google ontvangt onder andere gegevens over de datum en het tijdstip van de aankoop, het bedrag van de transactie, de locatie van de winkelier, de door de verkoper opgegeven omschrijving van de gekochte producten, de naam en adres van de verkoper en de naam en het adres van de klant-koper.

Google houdt het in zijn Privacybeleid behoudt zich ook het recht voor om verzamelde gegevens door te geven aan externe providers en gelieerde ondernemingen. Bedrijven die Google Pay als betaalmogelijkheid aanbieden, moeten daarom verschillende verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming in acht nemen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Google. De opt-out-optie is echter niet van toepassing op de gegevens die verkopers absoluut nodig hebben om de betaling via Google Pay te verwerken. Bekijk eventueel de privacyverklaring van Google Pay voordat u deze betaalmethode gebruikt.

https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de


Apple Pay-privacy
Om ervoor te zorgen dat gebruikers Apple Pay kunnen gebruiken, hebben ze een Apple ID nodig. Deze kunt u aanmaken met uw e-mailadres en een wachtwoord. Vervolgens kunt u Apple Pay instellen. Hiervoor moeten ze de gegevens van een bankkaart invullen. Apple zegt dat het geen kaartnummers opslaat. Het slaat alleen geanonimiseerde transactiegegevens op om zijn diensten te verbeteren.

De bank van de bankpas die gebruikers gebruiken voor Apple Pay slaat echter verschillende persoonlijke gegevens op. Om Apple Pay te gebruiken in overeenstemming met gegevensbescherming, moeten gebruikers verschillende verplichtingen in acht nemen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

https://support.apple.com/de-de/HT203027

 

Winkel Betalen Privacybeleid
Om bestellingen en betalingen te verwerken, gebruiken verkopers Shopify Payments om persoonlijk identificeerbare informatie van klanten te verzamelen, zoals naam, adres, rekeningnummer, sorteercode en creditcardnummer.

Deze gegevens geef je door aan de achterliggende betaalprovider Stripe. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat TTDSG: de nieuwe gegevensbeschermingswet | eRecht24 (e-recht24.de) hiervoor verschillende gegevensbeschermingsverplichtingen voorschrijven. Voor meer informatie, klik op onderstaande link:

https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz


Bescherming van creditcardgegevens (American Express, Visa, Mastercard)

De bestelling per creditcard wordt bijzonder beschermd door SSL-codering van de gegevens. Als een creditcard wordt misbruikt, nemen de meeste banken ofwel alle kosten die voortvloeien uit het misbruik op zich, ofwel beperken ze de aansprakelijkheid van hun klanten tot maximaal € 50,00???. Voor meer informatie over de voorschriften inzake gegevensbescherming verwijzen wij u naar de website van de betreffende creditcardaanbieder.

https://www.americanexpress.com/de/legal/datenschutzrichtlinien.html

https://www.visa.de/promotions/geldzurueck/datenschutz.html

https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

 

 1. b) rederij:

  Wij werken samen met verschillende rederijen. Om een ​​veilige en vlotte verwerking van uw bestelling mogelijk te maken. Hiervoor moeten we alle noodzakelijke persoonlijke gegevens doorgeven aan het betreffende logistieke bedrijf. Hoe deze gegevens verder worden verwerkt, hangt natuurlijk af van de betreffende verzendservice. Maar in principe worden alleen gegevens zoals naam en adres opgeslagen.

Afhankelijk van de grootte moeten expediteurs mogelijk worden ingeschakeld als dienstverlener. Hiervoor gelden dezelfde regels inzake gegevensbescherming als voor onze reguliere logistieke bedrijven.

Wij verbinden ons ertoe alle aan ons verstrekte of anderszins toegankelijke informatie vertrouwelijk te behandelen, hetzij in schriftelijke, mondelinge, visuele, concrete, elektronische of andere vorm, zonder als zodanig te worden gemarkeerd.

Alle gegevens zijn beveiligd tegen inzage door derden, tenzij het gaat om gelieerde ondernemingen en gelieerde ondernemingen in de zin van artikel 15 AktG. Hieronder valt niet die informatie die al in haar bezit was op het moment dat deze ter beschikking werd gesteld, door haar onafhankelijk is ontwikkeld, door een derde aan haar ter beschikking is gesteld zonder schending van een geheimhoudingsplicht, of al algemeen bekend is.

Wij geven alleen de absoluut noodzakelijke gegevens door aan de betreffende rederij en verwerken de van u ontvangen persoonsgegevens alleen zolang dit absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Indien het wettelijk verplicht is, zoals bij de boekhouding, kan deze bewaartermijn ook overschreden worden. Boekhoudkundige documenten (facturen, contractdocumenten, rekeningafschriften, enz.) die bij een contract horen, bewaren we gedurende 10 jaar (§ 147 AO) en andere relevante zakelijke documenten gedurende 6 jaar (§ 247 HGB) nadat ze zijn gemaakt.

Rederijen treden in eigen naam op als hoofdvervoerder bij contracten voor goederenpost- en pakketvervoer. De gegevens worden meestal opgeslagen en verwerkt op de servers van de rederij. Wij als opdrachtgever krijgen hier geen informatie over. We worden alleen geïnformeerd als er een probleem is met de levering. Voor identiteitscontroles kan het voorkomen dat vervoerders gegevens doorsturen naar de juiste autoriteit.

De zakelijke en gegevensbeschermingsprincipes van de respectieve rederij zijn altijd van toepassing op alle processen. Bekijk daarom altijd de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de betalingsprovider.

Informatie over speciale logistieke bedrijven - indien beschikbaar - vindt u in de volgende rubrieken:

Gegevensbescherming Deutsche Post DHL Group
Deutsche Post DHL Group neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde besturingsomgeving die niet voor het publiek toegankelijk is.

In bepaalde gevallen worden uw persoonlijke gegevens tijdens de verzending versleuteld met behulp van Secure Socket Layer (SSL)-technologie. Dit betekent dat de communicatie tussen uw computer en de servers van DHL plaatsvindt met behulp van een erkende coderingsmethode als uw browser SSL ondersteunt.

Als u nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. Het team gegevensbescherming staat ook voor u klaar in geval van verzoeken om informatie, suggesties of klachten.

Deutsche Post AG
Functionaris voor gegevensbescherming
53250 Bonn
Duitsland

https://www.dpdhl.com/de/datenschutz.html

DPD gegevensbescherming
DPD Deutschland GmbH, gevestigd aan de Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg,
Duitsland, hierna te noemen DPD, wil met zijn privacyverklaring de grootst mogelijke transparantie en informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij DPD bieden. DPD maakt samen met andere ondernemingen deel uit van de DPD Group, een dochteronderneming van het Franse La Poste, hierna te noemen de DPD Group.

Als postdienstverlener is het de primaire taak van DPD om namens de afzender zendingen veilig en betrouwbaar af te leveren bij de beoogde ontvanger, met inachtneming van alle wettelijke vereisten en de noodzakelijke bescherming van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit bij de verwerking van de aan DPD toevertrouwde gegevens met state-of-the-art technologie om te voldoen aan

Als privaatrechtelijk bedrijf is DPD onderworpen aan de gegevensbeschermingsbepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG-neu) evenals de Postwet (PostG).

Om deze redenen verwerkt DPD uw gegevens doorgaans op basis van artikel 6 (1a - toestemming), 6 (1b - contractuele relaties), 6 (1c - wettelijke vereisten), 6 (1e - openbaar belang) en 6 (1f - legitiem rente) DSGVO, §26 BDSG-new (medewerkersgegevens) en §39, §41, §41a-§41c PostG (zendings-, facturerings- en voorraadgegevens).

https://www.dpd.com/de/de/datenschutz/

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. Ook geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, lit.
 • de overdracht volgens artikel 6 lid 1 lid 1 lit.
 • in het geval dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat in overeenstemming met artikel 6, lid 1, clausule 1 lit.
 • dit is wettelijk toegestaan ​​en vereist volgens artikel 6 lid 1 lid 1 letter b AVG voor de verwerking van contractuele relaties met u.


 1. Data Security

  We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren we persoonsgegevens. Hierdoor maken we het derden zo moeilijk mogelijk, voor zover mogelijk, om persoonsgegevens uit onze gegevens te halen.

Artikel 25 AVG spreekt van "gegevensbescherming door technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen" en betekent dat zowel software (bijvoorbeeld formulieren) als hardware (bijvoorbeeld toegang tot de serverruimte) altijd denken aan beveiliging en passende beveiligingsmaatregelen. Indien nodig gaan we hieronder in op specifieke maatregelen.

We gebruiken de populaire SSL-methode (Secure Socket Layer) binnen het bezoek aan de site, in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit een 256-bitversleuteling. Als uw browser geen 256-bit-codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-bit v3-technologie. Of een enkele pagina van onze website is gecodeerd, wordt weergegeven door de gesloten weergave van de sleutel of vergrendelingspictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

 1. Cookies

  Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die bij uw bezoek aan onze website op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In cookies wordt informatie opgeslagen die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast worden er ook tijdelijke cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde, gespecificeerde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt, herkent het systeem dat u ons al eens hebt bezocht en welke invoer en instellingen zijn gedaan zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Verder gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om de optimalisatie van ons aanbod voor u te evalueren (zie paragraaf 7). Deze cookies stellen ons in staat om te herkennen dat u al bij ons bent geweest en worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een hint wordt weergegeven voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Indien nodig vragen wij ook uw toestemming, bijvoorbeeld als u vrijwillig meer gegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk is of als wij u reclame mogen sturen. Artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming) is dus van toepassing.

We hebben ook een gerechtvaardigd belang om te weten met wie we te maken hebben om in bepaalde gevallen contact met ons op te kunnen nemen. Bovendien moeten we weten wie onze diensten gebruikt en of ze worden gebruikt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden, dus artikel 6, lid 1, lit. 


 1. Links naar sites van derden

  De op onze website gepubliceerde links worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzocht en samengesteld. Wij hebben echter geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's en nemen de inhoud van deze pagina's uitdrukkelijk niet over als de onze. De aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen is als enige aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de informatie.

  De aansprakelijkheid van degenen die slechts via een link naar de publicatie verwijzen, is uitgesloten. We zijn alleen verantwoordelijk voor verwijzingen van derden als we hiervan op de hoogte zijn, dwz ook van illegale of criminele inhoud, en als het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen.
 2. Analyse- en trackingtools

  De onderstaande en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, lid 1, lit.
  Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we ervoor zorgen dat onze website conform de eisen wordt ontworpen en continu wordt geoptimaliseerd.
  Anderzijds gebruiken we tracking-maatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren.
  Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde verordening.

  De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.
 3. een) Google Analytics

  We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/)(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google"). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie paragraaf 5) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals:
 • Browser-type / -versie,
 • Verwendetes Betriebssystem,
 • Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • Time of the server request

worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze website.

Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in onze opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, maar wij willen u erop wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door een browser-add-on te downloaden en te installeren.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op de bovengenoemde link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat voorkomt dat uw gegevens worden verzameld in de toekomst verhinderd om onze website te bezoeken. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u onder de volgende link in de Google Analytics Help: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 1. b) Google Adwords-conversies bijhouden

  We gebruiken ook Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze website te optimaliseren.
  Google Adwords plaatst een cookie (zie paragraaf 5) op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de klant van Adwords bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie verzameld met behulp van de conversie-cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. AdWords-klanten horen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag-tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook het plaatsen van een daarvoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. U kunt het privacybeleid van Google over het bijhouden van conversies vinden op: 
https://services.google.com/sitestats/de.html

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook het plaatsen van een daarvoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. De gegevensbeschermingsinformatie van Google over het bijhouden van conversies vindt u onder de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

 1. Social Media-plug-ins

  Wij gebruiken op onze website op basis van artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG sociale plug-ins van sociale netwerken (bijv. Facebook, Twitter, Google+) om ons bedrijf bekender te maken. Het onderliggende advertentiedoel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming-conforme werking moet worden gegarandeerd door hun respectieve providers. We integreren deze plug-ins met behulp van de zogenaamde twee-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

 

 

 1. een) Facebook

  Op onze website worden social media plug-ins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we de "LIKE" of "SHARE" knop. Dit is een aanbieding van Facebook.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden, die deze in de website integreert.

Door de plug-in te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Facebook-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "LIKE" of "SHARE" te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd, zodat iedereen het kan zien.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van Facebook-pagina's. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, b.v. B. om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Facebook worden getoond, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Facebook-account, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie, met name de Facebook-gegevensrichtlijn, die u kunt bekijken onder de volgende link: https://www.facebook.com/about/privacy/

 1. b) Twitteren

  Op onze website zijn plug-ins van het short message netwerk van Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd. U herkent de Twitter-plug-ins (tweet-knop) aan het Twitter-logo op onze site. Een overzicht van tweet buttons vind je onder deze link op Twitter: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Twitter-"tweet-knop" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter.

Als je niet op de hoogte bent, dan is het Twitter-account van een bericht dat je kunt zien, klik op een bericht dat je kunt zien op Ihrem Twitter-Benutzerkonto aus.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter, die u hier kunt bekijken: https://twitter.com/de/privacy

 

 1. c) Google "+1"-knop

  Onze website gebruikt de "+1"-knop van het sociale netwerk Google, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De knop is gemarkeerd met een "+1".

  De "+1"-knop is een afkorting voor "dat is best cool" of "check it out". De knop wordt niet gebruikt om uw bezoeken aan het web bij te houden.

  Als een webpagina op onze website de "+1"-knop bevat, laadt en toont uw internetbrowser deze knop van de Google-server. De website die u op onze website heeft bezocht, wordt automatisch gecommuniceerd naar de server van Google. Wanneer een +1-knop wordt weergegeven, registreert Google uw browsergeschiedenis niet permanent, maar slechts voor een periode van maximaal twee weken.

  Google slaat deze gegevens over uw bezoek gedurende deze periode op voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens zijn echter niet gestructureerd volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URL's. Deze informatie is ook niet beschikbaar voor website-uitgevers of adverteerders. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor onderhoud en probleemoplossing in interne systemen bij Google. Uw bezoek aan een pagina met een +1-knop wordt op geen enkele andere manier door Google geëvalueerd.

  Een verdere evaluatie van uw bezoek aan een website van onze website met een "+1"-knop vindt niet plaats.

  De toewijzing van +1 zelf is een openbaar proces, dwz iedereen die een Google-zoekopdracht uitvoert of inhoud op internet oproept waaraan u +1 geeft, kan mogelijk zien dat u de betreffende inhoud een +1 hebt gegeven. Geef dus alleen +1 als je absoluut zeker weet dat je deze aanbeveling met de hele wereld wilt delen.

  Een klik op deze +1-knop dient als aanbeveling voor andere gebruikers in de zoekresultaten van Google. U kunt publiekelijk aangeven dat u onze website leuk vindt, dat u onze website goed vindt of dat u onze website aanbeveelt. Als u zich heeft geregistreerd voor Google+ en bent ingelogd, wordt de +1-knop blauw als u erop klikt. Bovendien wordt de +1 toegevoegd aan het tabblad +1 in uw Google-profiel. Op dit tabblad kun je je +1 beheren en beslissen of je het +1-tabblad openbaar wilt maken.

  Om uw +1-aanbeveling op te slaan en openbaar toegankelijk te kunnen maken, verzamelt Google via uw profiel informatie over de door u aanbevolen URL, uw IP-adres en andere browsergerelateerde informatie. Als u uw +1 intrekt, wordt deze informatie verwijderd. Alle +1-aanbevelingen van u worden vermeld op het tabblad +1 in uw profiel.

  Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/kan worden benaderd. Meer informatie van Google over de Google +1-knop vindt u onder de link 


  d) Facebook sociale plug-ins

  Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO) gebruiken we sociale plug-ins ("plug-ins") van de sociale netwerk facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Als een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden, die deze in het online aanbod integreert. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt. Door integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht.

  Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, 5 wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen.

  Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland echter alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

  Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook.

  Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn op Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich bij Facebook afmelden voordat hij ons online aanbod gebruikt en zijn cookies verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen of via de VS-pagina of de EU-pagina. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden toegepast op alle apparaten (desktop of mobiel).


  e) Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook-marketingservices

  Vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden, de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025 , VS, of als u in de EU bent gevestigd, wordt Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland gebruikt.

  Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook enerzijds in staat om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten die zijn gebaseerd op de bezochte websites ) die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "Custom Audiences").

  Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden begrijpen door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie").

  De Facebook-pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website bezoekt en kan een zogenaamde cookie op uw apparaat opslaan. Als u zich vervolgens bij Facebook aanmeldt of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt het bezoek aan ons online aanbod in uw profiel genoteerd.
  De gegevens die over u worden verzameld, zijn voor ons anoniem, zodat we geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook evenals voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden kan worden gebruikt.

  Als we gegevens voor vergelijkingsdoeleinden naar Facebook moeten verzenden, worden deze lokaal in de browser versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook verzonden. Dit gebeurt uitsluitend om een ​​vergelijking te kunnen maken met de gegevens die eveneens door Facebook worden versleuteld. 
  Bovendien gebruiken we bij het gebruik van de Facebook-pixel de extra functie "uitgebreide vergelijking". Hier worden gegevens voor het vormen van doelgroepen ("Custom Audiences" of "Look Alike Audiences") in gecodeerde vorm naar Facebook verzonden. Meer informatie.

  We gebruiken ook de procedure "Custom Audiences from File" van het sociale netwerk Facebook, Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de nieuwsbriefontvangers geüpload naar Facebook.
  Het uploadproces is versleuteld. De upload dient uitsluitend om de ontvangers van onze Facebook-advertenties te bepalen.

  We willen ervoor zorgen dat de advertenties alleen worden weergegeven aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook.

  U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties binnen Facebook aan u worden getoond, kunt u de door Facebook ingestelde pagina oproepen en de informatie bekijken op de instellingen daar voldoen aan op gebruik gebaseerde advertenties. De instellingen zijn platformonafhankelijk (desktop of mobiel).

  U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies, die worden gebruikt om het bereik te meten en voor reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief en ook de Amerikaanse website of de Europese website. 6 13e nieuwsbrief.


  recht op

  Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen direct mail. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen uitvoeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u uw herroepingsrecht of bezwaar wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar: Support@Sport-Knight.de.

17. Actualiteit en wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status van oktober 2022.

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan op elk moment op onze website onder de volgende link worden opgevraagd en afgedrukt:

https://www.sport-knight.de/policies/privacy-policy